Copyright © VNPT Group v3.1.29032024
Thông tin hỗ trợ hệ thống

Để đảm bảo thông tin hồ sơ CCVC được bảo mật, anh/chị vui lòng dùng thông tin như sau để đăng nhập vào hệ thống:

- Tài khoản : Số CCCD ( hoặc Số hiệu CBCCVC khi khởi tạo)

- Mật khẩu : Tên (không dấu, chữ cái đầu viết hoa, các kí tự còn lại là thường) + 4 số cuối của cccd+ ký tự đặc biệt là “@”

Ví dụ: Một CBCCVC có họ tên đầy đủ là: Bùi Thị Thuỷ có số CCCD: 038185011234

=> thì có mật khẩu là: Thuy1234@

Nếu cập nhật mật khẩu mới vẫn không Đăng nhập được hoặc nếu có thắc mắc trong quá trình nhập liệu xin liên hệ với cán bộ hỗ trợ để được hướng dẫn

ĐẦU MỐI VNPT HỖ TRỢ CÁC ĐƠN VỊ THEO ĐỊA BÀN

Trân trọng !